Udeľujem prevádzkovateľovi: N I K É , spol. s r.o. , Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, IČO: 00 603 741, register OS BA I oddiel Sro, vložka č. 309/B, (ďalej len spoločnosť NIKÉ), súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu poskytnutých dokladov (napríklad CV) a údajov získaných v procese náboru.
Účelom spracovania je získavanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie.
Mate právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Príjemcovia Vašich osobných údajov: nie sú
Prenos do tretích krajín: NIE
Ďalšie podmienky platnosti súhlasu:
» súhlas je platný po dobu 3 rokov
» práva dotknutých osôb sú uvedené na www.nike.sk
» súhlas je možné odvolať prostredníctvom e-mailu dataprotection@nike.sk alebo písomne poštou na adresu NIKÉ, s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
» máte právo podať návrh na začatie konania prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk
» pri spracúvaní vašich osobných údajov nebude prebiehať automatizované rozhodovanie

Ďalšie podmienky sa neposkytujú v uvedenom rozsahu, ak boli informácie dotknutej osobe poskytnuté
pred spracúvaním jej osobných údajov (www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov)